Název projektu: Společně a tvořivě pro život

Registrační číslo projektu:  CZ. 02. 3. 68/0. 0/0. 0/16 – 023/0005087

Datum zahájení: 1. 9. 2017

Datum ukončení: 31. 8. 2019

Maximální dotace: 1 196 461 Kč z toho z ESF 598 230,50 Kč a ze státního rozpočtu 598 230,50 Kč

 

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na  kombinaci následujících témat:

 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů
 • společné vzdělávání dětí a žáků
 • usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ
 • podpora extrakurikulárních aktivit
 • spolupráce s rodiči dětí a žáků

 

Cílová skupina:

 1. pedagogičtí pracovníci
 2. rodiče dětí a žáků
 3. žáci

 

Aktivity:

 1. II/1.2 školní speciální pedagog

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga  základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 1. II/1.3 školní psycholog

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 

 1. II/2.1b vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 

 

 1. II/2.10 sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR

 

 1. II/3.3 doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

 

 

 1. II/4.1 odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.