Přejít k hlavnímu obsahu

Informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend

Základní škola s RVJ, Praha 4, Jeremenkova 1003, dále jen  "škola",  jako správce osobních údajů zpracovává

údaje v případech stanovených zákonem nebo na základě souhlasu zákonných zástupců.

Níže uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Níže uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

- prostřednictvím datové schránky ID  DS qmj65xw,

- emailem na adrese skola@zsjeremenkova.cz nebo poštou,

- na adrese Základní škola s RVJ, Jeremenkova 1003/66a, 147 00 Praha 4.

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 a násl. Nařízení GDPR pro naši školu vykonává Městská část Praha 4 zastoupená panem Mgr. Janem Slezákem, zaměstnancem OŠ Městské části Praha 4.

Kontakty na pověřence:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Jan Slezák

Úřad městské části Praha 4

Antala Staška 2059/80b

140 46 Praha 4 – Krč

email: poverenec.gdpr@praha4.cz

      telefon: 261 192 306

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením paragrafu 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá -li dítě,  žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením školského zákona a platných vyhlášek předávají Centru pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV), MŠMT atd.

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2023 Created by SnowSoft