Zvyšování kvality školy

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015303

Výzva

02_18_064 - Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II - VRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

2.II/13 - Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku

2.II/17a - Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub

2.II/17b - Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her

2.II/17c - Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce

2.II/17d - Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub

2.II/18 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/19 - Projektový den ve škole

2.II/2 - Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

2.II/6d - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

2.II/6f - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - kariérové vzdělávání

2.II/9 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

1 224 112,00

Dotace EU

612 056,00

Podíl poskytnuté dotace EU

50 %

Státní rozpočet

612 056,00

Podíl poskytnuté dotace SR

50 %

Doba realizace

9/2019 – 8/2021