Přejít k hlavnímu obsahu

Filozofie a zaměření školy

Motto školy: 

Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět.

Mysl je jako padák, funguje nejlíp, když je otevřená.

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003 je příspěvková organizace s právní subjektivitou, zřízená Městskou částí Praha 4. Škola je umístěna ve velmi hezkém prostředí uprostřed bohaté zeleně, na rozhraní městských čtvrtí Braník a Podolí. ZŠ s rozšířenou výukou jazyků je fakultní školou PedF UK, spolupracuje také s FF UK, UPOL Olomouc a SOŠPg. Školu navštěvují děti od 1. do 9. ročníku,  cílová kapacita je 530 žáků. V současné době ji navštěvuje zhruba 350 žáků. Škola poskytuje základní vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ s RVJ Jeremenkova. 

Filozofie školy je založena na tom, že všichni žáci a pracovníci jsou stejně důležití. Odborné skupiny specializovaných pracovníků  jsou postaveny na týmovém duchu  zaměstnanců, na kolegiálních a korektních pracovních vztazích na bázi vzájemné úcty a důvěry. Spokojený a motivovaný zaměstnanec plodí spokojeného žáka i rodiče. Vztahy mezi pedagogy, žáky a rodiči jsou založeny na partnerském přístupu. Našim cílem je dát dětem příležitost ukázat, že něco umí, před hledáním jejich nedostatků.

V základním vzdělávání jsou třídy s rozšířenou výukou jazyků v 1. - 9. ročníku. Angličtinu vyučujeme od 2. ročníku, druhý cizí jazyk již od 6. ročníku. Od 7.ročníku si žáci mohou zvolit třetí cizí jazyk. Zájmové vzdělávání je poskytováno ve školní družině a v kroužcích. 

Organizace výuky - pevný rozvrh hodin, kombinace frontálního, skupinového a projektového vyučování, hodnocení dětí známkami.

Respektování individuálních potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, školní poradenské pracoviště.

Zařazování inovativních metod vzdělávání.

Cíle školy

Ve třídách s RVJ rozvíjíme pedagogickou koncepci, která vychází z odkazu Jana Amose Komenského. Tradiční pojetí výuky přitom promyšleně inovujeme prvky moderní pedagogiky. Na druhém stupni začínáme s projektovou výukou.

Snažíme se o to, aby žák dokázal vyřešit úkoly a aktivity sám a učitel mu byl průvodcem na cestě k samostatnosti.

Pro první stupeň máme k dispozici ve školním poradenském pracovišti názorné pomůcky Montessori, které mohou využívat žáci a učitelé i v hodinách, nikoliv jen ve školním poradenském pracovišti při pedagogické intervenci.

Dokážeme pracovat s žáky, kteří mají specifické vzdělávací potřeby díky speciálním pedagogům v týmu.

Cílem vzdělávání je spokojené, zdravě sebevědomé dítě, vybavené kompetencemi ke šťastnému a spokojenému životu. Hlavním z úkolů školy je příprava žáků pro život. Nejde jen o pouhou přípravu k dalšímu  úspěšnému studiu na středních školách, ale především o to, aby se všichni žáci dokázali orientovat v dnešním světě, uměli se zdravě a zcela samostatně prosadit tak, aby žili šťastně a naplněně a zároveň dokázali myslet i na druhé. Myslíme i na to, aby u nás získali základní manuální zručnost. Vedeme žáky k ohleduplnosti, slušnosti, spolupráci, toleranci a učíme je moudrosti. Podporujeme je v čestnosti a fair play. Ukazujeme jim, že je moudré chválit za vše dobré, a to jak druhé, tak i sebe sama.

Ve třídách je zajištěna speciálně pedagogická a psychologická pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, mezi něž patří i žáci nadaní. Naší ambicí je umět se postarat o všechny, od nadaných po handicapované a jazykově znevýhodněné. Realizujeme preventivní programy proti sociálně patologickým jevům, máme schránku důvěry.

Ve škole je možné studovat angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu, v zájmových kroužcích v případě zájmu žáků i ruštinu a italštinu. S výukou cizího jazyka se začíná v 1. ročníku zařazováním každodenních jazykových chvilek a 2 hodinami v rámci zájmové činnosti. Od 2. ročníku žáci pokračují 2 hodinami anglického jazyka zařazeného do rozvrhu. Ve 3. – 5. třídách je anglický jazyk vyučován v rozsahu 4 hodin týdně. 

Od 6. ročníku si žáci mohou vybrat ze dvou zaměření - jazyky nebo informační technologie. Jazykově zaměření žáci přibírají 2. světový jazyk. Od 7. ročníku si pak mohou vybrat z nabídky povinně volitelných předmětů 3. světový jazyk, konverzace s rodilým mluvčím nebo informační technologie. Organizujeme studijní pobyty v Anglii a poznávací zájezdy do německy, francouzsky a španělsky mluvících zemí. Zařadili jsme se do projektu e-Twinnig.

Jazykové chvilky jsme zařadili i do zájmové činnosti družiny, chceme, aby si děti hrály cizojazyčně.

Cílem vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie je umožnit žákům dosáhnout vyšší úrovně informační gramotnosti  a kybernetické bezpečnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, bezpečně  a tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Žáci mají možnost vykonat  mezinárodně uznávanou certifikovanou zkoušku ECDL pro ověření uživatelských počítačových znalostí a dovedností . Žáci se zaměřením na informační technologie povinně studují druhý světový jazyk až od 7. třídy.

Pravidelně vyhodnocujeme studijní výsledky našich žáků,  z nichž dva nejlepší dostávají za odměnu studijní pobyt v Anglii zdarma. Žáci školy píšou školní časopis Jeremín. Pořádáme přípravné kursy k přijímacím zkouškám, školy v přírodě, ozdravné pobyty a lyžařské výcvikové kurzy, adaptační a kohezní pobyty. O hlavních prázdninách probíhá letní tábor Jeremín.

Materiální vybavení

V roce 2009 proběhla velká rekonstrukce školy, při níž došlo k výměně oken, rozvodu nově vybudovaného topení, zateplení střechy a pláště budovy. Rekonstrukcí prošel také stravovací provoz školy.

V létě roku 2016 proběhla rekonstrukce několika tříd a kabinetů ve 3. a 5.patře, nově byla zřízena recepce školy, souběžně s renovací vstupních prostor, byl zaveden bezpečnostní přístup do budovy včetně instalace kamerového systému. Prvňáčci mají novou podlahu z přírodního marmolea a novu výmalbu.Ve školní družině přibyla jedna třída pro nové oddělení, byla zřízena sborovna pro vychovatelky. Zrenovovány byly prostory schodiště a předsálí pro návštěvy v 2. patře. Proběhlo malování mnoha tříd a chodeb, jídelny a kuchyně. Před školu byly umístěny lavičky. Na jaře roku 2017 proběhla ve spolupráci s odborem životního prostředí ÚMČ Praha 4 revitalizace zeleně před budovou školy, na níž se podíleli i sami žáci a ochotní rodiče.

V létě 2017 proběhly další úpravy - kompletní rekonstrukce šaten prvního stupně včetně odvodnění zdiva, kontroly a opravy okapových svodů. Zřidili jsme relaxační hudebnu, došlo k modernizaci dvou družin, jedné třídy pro prvňáčky a pro šestý ročník, proběhla oprava vzdutých podlah fyziky, byly vymalovány sokly chodeb a poté instalovány informační rozcestníky po celé budově. Byl zmodernizován výdejní a objednávkový systém v jídelně, byly pořízeny multifunkční tiskárny, karty ISIC Školák, ITIC, ALIVE pro žáky a zaměstnance. Došlo k modernizaci zaměstnanecké ubytovny.  Zavedli jsme elektronickou žákovskou knížku s komunikačním systémem Komens pro 3. - 9. ročníky. Pro velký ohlas rodičů byla zavedena i pro 2.ročníky.

V létě 2018 jsme pokračovali v dalším vylepšování interiérů školy. Přestože letošní prázdninové práce nebyly velkého rozsahu, nakonec zabraly tolik času, jako ty loňské.

Proběhly opravy poničených podlah výměnou krytin v dalších třídách, pokračovalo malování dalších učeben, šaten tělocvičen, kuchyně a části jídelny, vytopené knihovny, zrenovovány byly poškozené zdi sociálního zařízení družiny  a kuchyně včetně nové výmalby, renovovaly se zdi poškozené zatékáním z okapových svodů v přístavbě, kde došlo i k rekonstrukci dvou jazykových učeben - výměna poškozené podlahy, oprava poškozené sádrokartonové zdi, došlo k čištění okapy, došlo k výmalbě celé chodby družinového patra, byly zrenovovány zvonky a domácí videotelefony, byl rozšířen bezpečnostní kamerový systém, došlo ke kompletní rekonstrukci zasíťování 2.patra. Vyměnili jsme dvě staré tabule, zakoupili jsme novu interaktivní tabuli s projektorem pro jazykovou učebnu, vybavili jsme další dvě třídy dataprojektorem s plátnem, pro jazykovou výuku jsme zakoupili nové přehrávače a začali jsme s obnovou fondu jazykových učebnic a výukových programů. V družinové třídě jsme zřídili jazykovou hernu a vybavili ji regály pro jazykové koutky. Pro výuku ICT byly zřízeny žákům osobní účty. Po výuku TV jsme zakoupili nové pomůcky a dresy s logem školy pro důstojnou reprezentaci žáků školy v soutěžích. 

Pro keramický kroužek jsme k nedávno zakoupené peci zřídili i nový kabinet pro keramické a polytechnické práce žáků. Díky KPZŠ jsme vybavili dílnu pro chlapce novým nářadím, pro dívky zřizujeme dívčí dílničku pro ruční práce a vybavili jsme ji potřebami pro šití.

Ve dvou třídách jsou nové lavice.

Pro zlepšení údržby podlahových ploch jsme zakoupili tři úklidové stroje.

Proběhlo mytí oken s rámy, strojové čištění podlah s pastováním všech tříd.

Byly opraveny zámky skříní a dokoupeny klíče k šatním skříňkám.

Byla dokončena rekonstrukce achivu.

Byla odstraněna tenisová hala, která byla v havarijním dosluhovém stavu.

S pomocí zřizovatele byl finálně projednán a připomínkován projekt plánované rekonstrukce sportovního areálu školy s pítkem a bylo dohodnuto zhotovení lávky a schodů ve svahu zahrady, jejichž realizace proběhne podle harmonogramu zřizovatele.

Byly zakoupeny dřevěné bočnice jako materiál pro zhotovení záhonků k výuce ČSP. Záhonky si zhotoví žáci v polytechnické výuce pod vedením Mgr.Tkadlčíka.

V budově školy je 25 učeben, z toho 5 jazykových pracoven a 1 jazyková laboratoř,  jazyková studovna s malou cizojazyčnou knihovnou, kde si žáci mohou půjčovat cizojazyčné knihy, pracovat s časopisy a odbornou literaturou. Žákům a zaměstnancům školy je přístupná velká žákovská knihovna s více než dvanácti tisíci tituly. Žáci mají možnost využívat knihovnu v době výuky i mimo ni. Počítačová pracovna je využívána pro výuku informatiky, ostatních předmětů, v odpoledních hodinách i pro zájmovou činnost. Odborné pracovny mají kvalitní technické vybavení, včetně interaktivních tabulí. Ve škole je moderní posluchárna s plazmovou obrazovkou, dataprojektorem a plátnem, využívá se pro konání besed, přednášek a koncertů. V budově jsou dvě tělocvičny s posilovnou a sprchami, pro technické a keramické práce jsou k dispozici dílny, vybavené ponky, keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Školní jídelna s vývařovnou nabízí denně výběr ze dvou teplých jídel, tří nápojů, ovoce  či dezert. V areálu školy je k dispozici hřiště na házenou a malou kopanou, skokanský sektor, běžecká dráha a volejbalové hřiště, vždy s umělým povrchem. Škola má velkou zahradu s krásnou zelení, která je využívána o velké přestávce a v odpoledních hodinách. Žákům jsou k dipozici piknikové deky, houpací sítě a stínící plachta.

Školní družinu mohou navštěvovat žáci prvních až pátých tříd, k dispozici mají  vlastní družinové třídy. Ranní ŠD funguje od 6.30odpolední do 17.00. Školní klub je využíván v době čekání na odpolední vyučování nebo zájmovou činnost. 

Pořádáme školní akademie, vánoční trhy, besídky a koncerty pro děti i rodiče. Vydávání školního časopisu Jeremín zajišťuje maximální informovanost všech rodičů o dění ve škole. V září připravujeme rodičům a žákům Jereminkoviny  s harmonogramem školního roku. 

Rodičovská veřejnost je organizována v Klubu přátel základní školy, který je významným partnerem školy ve finančních a organizačních otázkách. Díky příspěvkům rodičů a kvalitní činnosti výboru a členů KPZŠ může škola postupně vylepšovat prostředí i systém odměn pro žáky. Díky mnoha rodičům pořádáme společné brigády, kdy udržujeme školní zahradu a také vztahy u tradičního táboráku s piknikem.

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft