Školní družina 2018/2019

Přihlášky neboli zápisové lístky do družiny obdrží žáci I.st. dne 3.9.2018 od svých učitelů, jimž je vrátí vyplněné dne 4.9.2018.

Do zápisových lístků uveďte osoby, které budou vaše dítě vyzvedávat; nezletilí sourozenci nebo cizí osoby musí mít k vyzvedávání žáka plnou moc od zákonných zástupců. Plná moc se předává vedoucí vychovatelce a poté je uložena v recepci pro předávání žáka. Ke stažení ji najdete v sekci o škole - dokumenty ke stažení. 

Vyzvedávání dítěte není možné na základě telefonické žádosti.

Uveďte, zda bude vaše dítě navštěvovat ranní družinu.

 

Pokyn ředitelky školy k úplatě za školní družiny najdete ke stažení zde /files/download/Pokyn ředitelky školy k úplatě za ŠD.pdf

 

Vedoucí školní družiny:

Renata Hyrešová

Řád školní družiny a roční plán zájmové činnosti je k dispozici v recepci.

Týdenní plán najdete ve vývěsce před hlavním vchodem.

Provoz ŠD:    6.30 hod. – 17.00 hod.

Do družiny jsou přijímáni přednostně žáci 1. - 3. ročníků zaměstnaných rodičů, v případě volné kapacity lze pak přijmout i žáky 4. - 5.ročníků. 

Ranní ŠD:     6.30 hod. – 7.40 hod.

Děti mohou přijít nejpozději do 7.15 hod., scházejí se v posluchárně v přízemí školy, odkud pak v 7.15 hodin odcházejí do herny v 1.patře.

V 7.40 se děti rozcházejí do svých tříd.

Podmínkou k otevření ranní školní družiny je přihlášení minimálního počtu dětí - 10 žáků.

Přednost mají žáci nejnižších ročníků. 

Odpolední družina: 11.45 hod. - 17.00 hod.

                                      od 16.00 hodin se děti slučují do koncové družiny

Vyzvedávání dětí:

Děti se vyzvedávají pouze v recepci školy.

Odchody dětí ze ŠD jsou možné po obědě od 12.45 hod. do 14.00 hod. a pak od 15.00 hod. do 17.00 hod.

Od 14.00 do 15.00 hodin probíhá řízená zájmová činnost, a proto se v tuto dobu děti nevydávají.

Postup při nevyzvednutí dítěte po ukončení provozu družiny:

Nevyzvedne-li si zákonný zástupce dítě do 17.00 hodin, vychovatelé zavolají zákonným zástupcům, pokud ti nebudou k zastižení a dítě si nevyzvednou ani do 17.15 hodin, škola bude kontaktovat OSPOD.

Za pozdní vyzvednutí žáka po ukončení provozu družiny, tj. po17.hodině, kdy vychovatel musí zajistit dohled nad žákem do doby příchodu zákonných zástupců, bude škola zákonným zástupcům účtovat 100,- Kč za každých započatých 15 minut. Tato částka je splatná do 14 dnů.