Metodická podpora sítě inkluzivních škol

CENTRA KOLEGIÁLNÍ PODPORY

Hlavní řešitel projektu: Prof. PaedDr. Mgr. Jan Michalík Ph. D.

Hlavní metodik projektu: PaedDr. Pavlína Baslerová

Metodik sítí CKP: Mgr. Jesika Ondryášová

 

CKP ZŠ s RVJ, Praha 4, Jeremenkova 1003

Vedoucí CKP ZŠ Jeremenkova: Mgr. Iveta Jandová, ředitelka, speciální pedagog

Metodik CKP ZŠ Jeremenkova: Mgr. Alena Nývltová, speciální pedagog, výchovná poradkyně

 

Zapojené školy: Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4

                             ZŠ Cimburkova, Praha 3

                             ZŠ pro zrakově postižené, Praha 2

 

Obecná charakteristika CKP

CKP zajišťuje prostor ke sdílení zkušeností, výměnu příkladů z dobré praxe, diskuze o daném tématu, čerpání inspirace do výuky, zavedení optimálních přístupů do praxe.

CKP je platformou pro setkávání a metodické vedení učitelů, vychovatelů, asistentů pedagoga, psychologů, speciálních pedagogů působících na školách, ale i nepedagogických pracovníků či zákonných zástupců.

Setkání CKP probíhají jednou měsíčně v průběhu školního roku v odpoledních hodinách.

Projekt bude pracovat po dobu tří let. V prvním roce jsou zapojeny minimálně dvě školy se dvěma zástupci (horní hranice není určena), kteří se setkání účastní pravidelně, v dalších letech jsou zapojeny ideálně tři základní školy s jinými zástupci než v předešlých letech.

Schůzky CKP jsou otevřené i pro nepravidelně docházející účastníky, kteří do CKP přicházejí zpravidla kvůli aktuálně řešené problematice.

 

Co v CKP nabízíme?

  • neformální sdílení praktických zkušeností u dobré kávy, čaje a občerstvení
  • příjemné klima  s přátelským prostředím
  •  vzájemné navštívení zapojených škol, sdílené hospitace pro inspiraci
  • dle potřeb a požadavků zajistíme lektora na cílené akce DVPP (zdarma) a mentorské kurzy
  • veškeré aktivity mají zapojení pracovníci škol zdarma
  •  všechny zapojené školy obdrží po ukončení projektu katalogy podpůrných opatření včetně nově tvořeného katalogu pro SPUCH v hodnotě 4 000,- Kč zdarma
  •  přednostní možnost zúčastnit se letního týdenního mentorského kurzu s takovými osobnostmi, jako jsou např. Josef Valenta, Hana Kasíková a další

 

Nástin témat pro jednotlivá setkání:

(témata se mohou dle potřeb zapojených škol v průběhu projektu měnit a doplňovat)

Identifikace, realizace a vyhodnocení potřeb podpůrných opatření u žáků s potřebou podpory v 1. stupni. Plán pedagogické podpory, IVP.

Úprava ŠVP školy v oblasti naplnění speciálních potřeb žáků s důrazem na minimální očekávané výstupy u žáků s LMP.

Pomůcky a učebnice pro děti se SPUCH. Úprava prostředí a pracovního místa žáka se SVP. Úprava organizace vyučovací jednotky.

Co je potřeba znát a připravit před příchodem žáka se SVP do třídního kolektivu , příprava zákonných zástupců intaktních žáků na příchod žáka se SVP. Osobnost žáka se SVP

Komunikace se školskými poradenskými zařízeními, případně s dalšími subjekty zainteresovanými na vzdělávání žáka se SVP.

Třídnická hodina jako základní jednotka pro práci s třídním klimatem.

Dopady sociálního znevýhodnění do vzdělávání těchto žáků. Diagnostika žáků ze soc. znevýhodněného prostředí

Dopady tělesného postižení a závažného onemocnění do vzdělávání žáků vzdělávaných formou individuální integrace.

Dopady poruch autistického spektra a dalších znevýhodnění demonstrujících se neadekvátními projevy v chování do vzdělávání žáků vzdělávaných formou individuální integrace.

Hodnocení žáků – metody, způsoby.

Alternativní Montessori program a žáci s SVP.

 

Termín prvního setkání: 30.11.2017 – 14:00 - 18:00 hodin

Pokud vás naše nabídka oslovila a chcete se s námi zapojit do sdílení zkušeností erudovaných odborníků, ozvěte se nám co nejdříve.

Mgr. Alena Nývltová – alena.nyvltova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Iveta Jandová – 244 001 200