Speciální pedagog

Ve škole působí speciální pedagožky, které pracují s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tzn. s žáky nadanými, s žáky se SPU, SPCH, sociálně a jazykově znevýhodněnými. 

školní speciální pedagožka: Mgr. Romana Bartošová 

speciální pedagožka a výchovná poradkyně: Mgr. Alena Nývltová

speciální pedagožky - tyflopedky: Mgr. Iveta Jandová. Mgr.Ivana Sedláčková

Mgr.Romana Bartošová metodicky vede třídní učitele při tvorbě plánu pedagogické podpory/PLPP, individuálního vzdělávacího plánu/IVP a kontroluje s výchovnou poradkyní jeho naplňování v průběhu roku, koordinuje informovanost všech učitelů o speciálních vzdělávacích potřebách žáků.  

Od 1.9.2017  v souladu s novelou školského zákona v §16 vydávají školská poradenská zařízení nové typy posudků a důvěrných zpráv.  Rodič po obdržení důvěrné zprávy, chce-li ji předat škole, musí podepsat souhlas s předáním zprávy škole. Jinak škola zprávu nemůže převzít, rovněž ji nemůže vyžadovat.

Odborný posudek z PPP, SPC s informovaným souhlasem zák.zástupců předá škole zákonný zástupce bez prodlevy

Do tohoto posudku musí zákonný zástupce již v PPP, SPC podepsat svůj datovaný informovaný souhlas s poskytnutými podpůrnámi opatřeními. Teprve poté může škola začít s uplatňováním doporučených podpůrných opatření dle vyjádření PPP/SPC.

U nových žáků je nutné přinést nový zaktualizovaný posudek, který je adresovaný na naši školu, ze zákona nelze uplatnit posudek vystavený na podmínky původní školy.

Zprávu z PPP nebo SPC předávají zákonní zástupci osobně speciální pedagožce Mgr.Bartošové se svým písemným datovaným souhlasem, po předchozí domluvě. 

Důvěrné zprávy ani posudky nelze posílat po dětech. Lze je zaslat datovou schránkou nebo doporučenou poštou.

Platnost odborného posudku v něm bývá uvedena a je zapotřebí si hlídat termín jeho aktualizace. Pokud není platnost uvedena, bývá 2 roky.

Prosíme rodiče, aby  měli na zřeteli, že objednací lhůty do poradny (ŠPZ)  jsou zhruba čtvrt roku.

Žádost o individuální vzdělávací plán indikovaný žákům v novém typu posudku již zákonní zástupci nepodávají, je žákům vytvořen automaticky na základě doporučení školského poradenského zařízení na školní rok.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Romanu Bartošovou e-mailem, do něhož uvedťe i své telefonní číslo, aby vám mohla zavolat, jakmile se nebude věnovat žákům.

romana.bartosova@zsjeremenkova.cz 

Konzultační hodiny vždy v úterý 14:00 - 16:00 a kdykoliv po předchozí domluvě.