Přejít k hlavnímu obsahu

Speciální pedagog

Speciální pedagog

V naší ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, v rámci Šablon II.,  Spolupracujeme s rodinami žáků a s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tzn. s žáky mimořádně nadanými, s žáky se SVP, SPU, SPuCH, sociálně a jazykově znevýhodněnými (OMJ) i s žáky s tzv.“dvojím nadáním“.

Pokud má dítě mírné obtíže ve vzdělávání (např. pomalejší tempo práce, drobnější obtíže ve čtení, psaní, počítání, problémy se zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), lze je kompenzovat prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy (podpůrná opatření prvního stupně). Tato podpůrná opatření zahrnují také podporu z důvodu akcelerovaného vývoje školních dovedností. Je možné jich využít při obtížích vyvolaných aktuálně nepříznivým zdravotním či psychickým stavem žáka. Podpůrná opatření I.stupně může přiznat ZŠ dle dohody se zákonnými zástupci. Pro poskytování podpůrných opatření prvního stupně školou není třeba doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

 • Nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání, zpracuje škola Plán pedagogické podpory. Úpravy ve vzdělávání žáka navrhují pedagogičtí pracovníci školy, při tom spolupracují se školním speciálním pedagogem, pracovníkem poskytujícím poradenské služby ve škole a se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.
 • S Plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.
 • Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po třech měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě Plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě Plánu pedagogické podpory. Pokud jsou podpůrná opatření prvního stupně účelná, mohou podporovat žáka v celém průběhu jeho vzdělávání.

Služby, které zajišťuje ŠPZ, PPP Francouzská, případně jiná PPP nebo SPC:

Naše základní škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1,2,4 ve Francouzské ul.56, Praha 10; pro toto ŠPZ jsme tzv. spádovou školou.

Služby, které poradna zajišťuje, se týkají především psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky a intervenční činnosti s ohledem na věk, školní zařazení dítěte či mladistvého, jeho vývoj a případné obtíže.

 • Zjišťování školní zralosti v souvislosti s doporučováním odkladu školní docházky či předčasného nástupu do školy; podporu rozvoje pracovních, sociálních a řečových dovedností, percepčních funkcí, grafomotoriky a dalších nezralých funkcí před nástupem dítěte do školy
 • Diagnostika příčin školní neúspěšnosti, specifických poruch učení a chování a dalších školních obtíží; pomoc při zvládání některých výukových obtíží, pomoc při adaptačních nesnázích během nástupu do ZŠ a při přechodu mezi jednotlivými stupni školského systému; vedení ke správnému stylu učení
 • Vedení dětí se specifickými poruchami učení a chování speciálně pedagogickými nápravnými technikami, individuální i skupinovou formou
 • Posuzování harmonického vývoje osobnosti se zaměřením na podporu prosociálních forem chování, prevenci negativních jevů v sociálním vývoji a rozvoj sebepoznání
 • Pomoc při řešení osobních a profesních perspektiv žáků a studentů
 • Poskytování podpůrných opatření prvního stupně školou však není podmínkou pro to, aby zákonný zástupce žáka/zletilý žák mohl požádat o poradenskou pomoc školské poradenské zařízení. Na návštěvu poradny se může objednat i bez doporučení školy, pokud podpora prvního stupně k naplňování vzdělávacích potřeb nepostačuje a není třeba vždy čekat, až od zahájení jejího poskytování uplynou tři měsíce.
 • O poradenskou pomoc v PPP můžete požádat, i když vašemu dítěti/vám není podpora prvního stupně školou poskytována. Nicméně doporučujeme možnost jejího poskytnutí se školou konzultovat a případně o ně školu požádat. Dětem, žákům nebo studentům s mírnými obtížemi ve vzdělávání může taková podpora postačovat, a pokud se jedná o vážnější obtíže, může alespoň do určité míry pomoci po dobu, než adekvátní podpůrná opatření doporučí poradna.
 • Jestliže je vašemu dítěti/vám podpora na základě Plánu pedagogické podpory poskytována, je třeba jej včetně vyhodnocení školou na návštěvu poradny přinést.
 • Poskytování podpůrných opatření ve vzdělávání pro děti, žáky, studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané upravuje Vyhláška č. 27/2016 Sb. v platném znění.

Odborný posudek z PPP, SPC s informovaným souhlasem zákonných zástupců předává škole PPP, či SPC prostřednictvím datové schránky s ohledem na GDPR a ochranu osobních údajů.

Důvěrné zprávy ani posudky nelze posílat po dětech, předávat náhodně vyučujícím, či pracovníkům školy.  

Žádost o individuální vzdělávací plán je, vždy  indikovaný žákům v posudku z PPP, či SPC, je žákům vytvořen školou na základě Doporučení školského poradenského zařízení.

V případě dotazů, prosím kontaktujte RNDr. Ilonu Denisovou e-mailem:

ilona.denisova@zsjeremenkova.cz

Konzultační hodiny kdykoliv po předchozí domluvě.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kdy se  tedy obrátit na PPP?

ŠKOLNÍ ZRALOST:

 • vyšetřujeme u dětí, které mají nastoupit do základní školy v daném školním roce (u dětí, které dovrší věku šesti let do 31.8.)
 • psycholog zkontroluje pracovní, sociální, percepční, sociálně emoční zralost dítěte a navrhne nástup do školy, odklad školní docházky, případně odklad a nástup do 0. ročníku ZŠ
 • vyšetření probíhají nejvíce v jarních měsících
 • vhodná doba pro objednání do poradny je leden – únor
 • požádejte, prosím, učitelku MŠ o vyplnění Dotazníku pro MŠ

VÝUKOVÉ OBTÍŽE:

 • vyšetřujeme u dětí, které chodí do základní či střední školy
 • zjišťuje se důvod obtíží, hledá se, jak klientovi pomoci
 • vyšetření probíhají během celého školního roku
 • objednat se můžete kdykoliv, před vysvědčením se objednává mnoho klientů, proto bývá delší objednací doba
 • k vyšetření je potřeba přinést školní i domácí sešity, písemné práce, vyplněný Školní dotazník, PLPP či IVP

VÝCHOVNÉ OBTÍŽE:

 • vyšetřujeme u všech věkových kategorií
 • zjišťujeme důvod obtíží, hledáme možnosti, jak klientovi pomoci
 • vyšetření probíhají během celého školního roku
 • objednat se můžete kdykoliv

VYŠETŘENÍ K VOLBĚ POVOLÁNÍ NA ZŠ:

 • vyšetřujeme na konci 8. nebo na začátku 9. třídy
 • zjišťujeme rozložení schopností, zájem, osobnostní ladění žáků
 • vhodná doba pro objednání do poradny je konec 8. třídy nebo září – říjen v 9. třídě

 

 

 

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft