Výchovný a kariérní poradce

Ve škole od školního roku 2016/17  působí výchovná poradkyně a kariérní poradkyně.

Výchovná poradkyně pracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, mezi něž spadají žáci nadaní, žáci s SPUCH, žáci sociálně znevýhodnění a s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Pro žáky pátých, sedmých a devátých tříd zajišťuje kariérové poradenství kariérní poradkyně, která bude žákům i zákonným zástupcům  pomáhat s výběrem vhodné školy ( G, SŠ, SOU). Do její pracovní náplně patří rovněž poradenství ohledně přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá  gymnázia, vydávání přihlášek a zápisových lístků, exkurze na Úřad práce hl.m.Prahy, na veletrh škol a návštěvy vybraných středních škol.

Výchovná poradkyně pro I.stupeň - Mgr. Alena Nývltová 

Výchovná poradkyně pro II.stupeň a kariérní poradkyně - RNDr. Ilona Denisová