Přejít k hlavnímu obsahu

Vítáme všechny děti, které se v příštím školním roce stanou našimi prvňáčky, a přinášíme informace pro jejich rodiče.

Co našim žákům nabízíme

Dáváme dětem příležitost ukázat, že něco umí, před hledáním jejich nedostatků.

Pomáháme jim, aby to dokázali sami.

Umožňujeme žákům výuku mnoha jazyků, které jim nabízejí jiný svět, nikoliv jen cizí slova.

 

- Nabízíme program RVJ, tj. program s rozšířenou výuku jazyků  v 1.- 9.ročníku  

- Jako samostatný předmět vyučujeme anglický jazyk od druhé třídy, v první třídě formou zařazování každodenních jazykových chvilek, které se prolínají všemi předměty, poté v odpoledním kroužku  a v družinách chystáme jazyková odpoledne.

- Ve 3. – 5. třídách je anglický jazyk vyučován v rozsahu 4 hodin týdně. 

- Druhý cizí jazyk vyučujeme již od 6. ročníku.

- Od 6. ročníku si žáci mohou vybrat ze dvou zaměření - jazyky nebo informační technologie. Jazykově zaměření žáci přibírají 2. světový jazyk. Od 7. ročníku si pak mohou vybrat z nabídky povinně volitelných předmětů 3. světový jazyk, konverzace s rodilým mluvčím nebo informační technologie. Nabízíme také přípravu na složení mezinárodních zkoušek KET a PET. Organizujeme studijní pobyty v Anglii a poznávací zájezdy do německy, francouzsky a španělsky mluvících zemí. Zařadili jsme se do projektu e-Twinnig.

- Pro výuku španělského a anglického jazyka máme rodilou mluvčí, pro zájmový kroužek německého jazyka rodilého mluvčího.

- Na prvním stupni tvořivé a činnostní učení s využitím názorných Montessori pomůcek.

- Na druhém stupni výuku obohacenou o kooperativní a projektové vyučování.

- Prostředí pro polytechnickou výuku ve vlastních dílnách i v rámci projektu Akademie řemesel ve spolupráci se SOŠ.

- Zapojení do projektů v rámci OP VVV a OP PPR, E - TWINNING, výměnné jazykové pobyty.

 

 

 

Co u nás můžete najít

- kvalifkovaný tým erudovaných pedagogů a vychovatelů včetně několika speciálních pedagogů-

- inkluzivní prostředí, dva tyflopedy, logopedického asistenta

- školu otevřenou pokroku - růst a mít z toho radost chtějí u nás všichni

- přátelské a tvořivé prostředí

- patnerský přístup k žákům a rodičům, vstřícnou a otevřenou komunikaci  

- školní poradenské pracoviště - školního psychooga, speciálního pedagoga, výchovné a kariérní poradce, prevenstistku SPJ, etopeda, schránku důvěry 

- příjemné prostředí v učebnách, velmi dobrou vybavenost školy - kmenové i odborné učebny, dílny, novou keramickou pec

- školní klub vybavený pro zájmovou a relaxační činnost - stolní hry, pig - pong, kulečník

- počítačovou učebnu, třídy s interaktivními tabulemi, 5 jazykových učeben

- moderní posluchárnu s projektorem a velkoformátovým plátnem

- dvě žákovské knihovny, z toho jednu cizojazyčnou

- rozlehlou zahradu plnou zeleně a stromů - prostor pro venkovní výuku, pěstitelské práce i relaxaci

- velký sportovní areál s běžeckou dráhou, doskočištěm, velkým a malým hřištěm s umělým povrchem

- dvě tělocvičny, posilovnu

- zájmové kroužky a kluby pořádané školou i agenturami

- Lego robotiku

- školní vývařovnu s jídelnou - dvě zdravá jídla denně, ovoce, zelenina, 3 druhy nápojů

- školní bufet se zaměřením na zdravé stravování

- hravou Školu Nanečisto a kurz pro předškoláky

- osvětové programy  a kavárny TRIMIN pro rodiče žáků  - tripartitní setkávání

- kroužky, kluby, ekoprogramy s Koniklecem, projekty z grantů a EU - OP VVV, OP IROP

- školní družinu pro žáky 1. až 5. tříd s družinovými hernami od 6.30 do 17.00

- dětské hřiště s herními prvky, místo pro táborák

- v ŠD jazykové dny, zájmové, sportovní a výukové kroužky, výlety a vycházky, tematické akce, tvořivé dílny s rodiči

 

Jsem připraven/a do školy 

Připravovali mě doma i  v MŠ, a proto se nemusím bát, jistě ovládám základní znalosti a dovednosti.

Do 1. září zbývá ještě mnoho času a já si ještě mnohé osvojím s rodiči nebo ve Škole Nanečisto.

Jestliže mi něco nepůjde, vstřícní a zkušení pedagogové mi rádi pomohou. 

 

Je naše dítě zralé na vstup do školy 

Otázek je mnoho a jsou zcela oprávněné a na místě, protože vstup dítěte do základní školy je nejen pro dítě, ale i pro celou jeho rodinu velkým krokem. Ne zbytečně bývá nástup do školy přirovnáván ke vstupu do prvního zaměstnání nebo v dospělosti ke vstupu do života. V životě dítěte dochází k velkým změnám, od hravého dětství přechází do světa povinností, i když zatím pouze „malých“. Pokud ale dítě při vstupu do školy neuspěje, i z drobného problému se najednou stává problém velký a rodiče musí řešit otázku, jak dál. A právě to je ten správný čas zalistovat v publikaci Je naše dítě zralé na vstup do školy?. Renomované české autorky H.Žáčková a D. Jucovičová seznamují čtenáře s možnostmi posuzování školní zralosti a připravenosti na vstup do první třídy po stránce fyzické, psychické i sociální. Zmiňují praxi při zápisech do prvních tříd a možnosti odložení školní docházky. Zaměřují se na možnosti rozvoje funkcí důležitých pro čtení, psaní a počítání, a to prostřednictvím konkrétních cvičení a her. Radí, jak předcházet vzniku specifických poruch učení.

Užitečné odkazy pro rodiče předškoláků

Desatero předškoláka:  http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

http://www.kuliferda.raabe.cz/

http://www.knihkupectvi.mobi/rozvoj-pro-predskolaky/

http://www.infracz-eshop.cz/category/pracovni-a-opakovaci-sesity/predskolaci/256

https://www.prochytrehlavicky.cz/predskolakovy-tydenicky-pro-chytre-hlavicky.html

Doporučené materiály k předškolnímu rozvoji dítěte:

Bednářová, J.: Zrakové vnímání. Optická diferenciace I. DYS-centrum Praha o. s. Praha 2016

Rezková, V., Tumpachová, L.: Škola před školou I. Pražská pedagogicko-psychologická poradna s.r.o. Praha 2004

Rezková, V., Tumpachová, L.: Škola před školou II. Pražská pedagogicko-psychologická poradna s.r.o. Praha 2004Magazín pro předškoláky: www.predskolaci.cz

Logico Piccolo,Logicco Primo - Dyskorunka

Jucovičová,D., Křapková, L.: Až na vrchol pyramidy? Z předškoláka školákem

Bednářová,J.: Mezi námi předškoláky - Publikace je určena dětem k prověření jejich znalostí, schopností a dovedností před nástupem do školy, nejvhodnější je pro věk 5 až 7 roků dítěte. Knížka se zaměřuje na oblast grafomotoriky, zrakového vnímání, řeči sluchového vnímání, prostorové a pravo-levé orientace, vnímání času a základních matematických představ. Každá strana obsahuje motivační příběh pro děti a vysvětlení činnosti a jejího cíle pro dospělé. Publikace obsahuje: -

  1. pracovní listy vytvářející ucelený systém předškolní průpravy pro děti ve věku 5 až 7 let. Pomocí listů se rozvine: - kreslení, koordinace ruky a oka - rozumové schopnosti a řeč - sluchové a zrakové vnímání - předčíselné a matematické představy - orientace v prostoru a čase -
  2. metodický návod pro dospělé
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2021 Created by SnowSoft