Cesta k přijetí na střední školu, krok za krokem

 1. Rozvážit, co mi jde a co ne, jaké mám možnosti.

  • Jaké mám studijní výsledky? Chtěl (a) bych na obor s maturitou?
  • Baví mě spíše praktické věci? Rád (a) vyrábím a tvořím?
  • Mám nějaké zdravotní omezení?

  Všechny tyto otázky bychom si měli položit a začít se seznamovat s nabídkou oborů, které střední školy mají.

  Pokud si nejsme jisti, napoví nám testy profesní orientace v pedagogicko-psychologické poradně ve Francouzské 56, Praha 10.

  Proběhnou prostřednictvím dvou setkání:

  1. Skupinové vyšetření / bez přítomnosti rodičů / v daný den od 8.30 do 12.30 v budově poradny. Je třeba, aby rodiče zajistili příchod dítěte do PPP a návrat domů z poradny/  tzn. doprovod rodičů či písemný souhlas rodičů s odchodem dítěte domů samotného /. S sebou psací pomůcky, svačinu. Není možné během vyšetření v PPP odcházet si něco koupit.
  2. Individuální vyšetření – rodič a dítě. Tento termín bude sdělen dítěti při skupinovém vyšetření.

  Manipulační poplatek za vyšetření činí 200,-Kč. Poplatek bude vybírán přímo v den prvního setkání v PPP.

  Mluvte o tom, co jste si zvolili, se svými rodiči, kamarády nebo se zeptejte učitelů, výchovného poradce, případně poradenské psycholožky. Všichni vám rádi pomohou a poskytnou třeba jiný úhel pohledu na věc

 2. Pokud už vím, co by mě bavilo a jaké mám možnosti, můžu začít vybírat konkrétní obory:

  • Seznamy studijních oborů a škol najdeme v aktuálním atlasu školství www.atlasskolstvi.cz
  • V říjnu-listopadu vyjdou tištěné knižní brožury Informace o gymnáziích a Informace o středních školách, platné pro školní rok 2018/19
  • Půjdeme se podívat na Scholu Pragensis – veletrh středních škol, který se koná 22. - 24. 11. 2018 v Kongresovém centru Praha.
  • Můžeme se podívat na internet, hlavně na www.infoabsolvent.cz
  • Popis jednotlivých povolání najdeme na stránkách Národní soustavy povolání www.nsp.cz
 3. Pokud jsme si našli obor, který by nás bavil a je pro nás vhodný i s ohledem na naše zdravotní možnosti, měli bychom se vydat na den otevřených dveří.

  • Kde najdeme data dní otevřených dveří?
  • V atlasu školství je u každé školy uvedeno datum dne otevřených dveří, případně jej můžeme najít na konkrétních stránkách školy.
  • Důležité je také zjistit nějaké reference o škole, tedy jak je s ní kdo spokojený a jaké je budoucí uplatnění.
 4. Důležitá data a administrativa

  • Ředitel střední školy musí stanovit termín přijímacího řízení do 31. 1. 2019
  • Pokud se hlásíme na střední uměleckou školu, kde jsou talentové přijímací zkoušky, pak vyhlašuje termín do 30. 10. 2018.
  • Přihlášku ke vzdělávání na SŠ podává uchazeč řediteli SŠ. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.
  • Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělávání, kam podává druhou přihlášku.
  • Uchazeč odevzdá řediteli SŠ přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2019.
  • Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory SŠ se uskuteční 12. 4. 2019 a 15. 4. 2019, u čtyřletých oborů a 16. 4. 2019 a 17. 4. 2019 na víceletých gymnáziích.
  • Vedle dvou řádných termínů ministerstvo stanoví také dva náhradní termíny v květnu, 13. 5. 2019 a 14. 5. 2019. Školy mohou jednotné testy doplnit vlastními zkouškami v období dubna 2018.
  • Talentové zkoušky se mohou konat od 2. do 15. 1. 2019. 
  • Talentové zkoušky do oboru konzervatoř se konají od 15. 1. 2019 do 31. 1. 2018
  • Přihlášky na obory s talentovými zkouškami, tj. na umělecké školy, musejí žáci odevzdat do konce listopadu 2018.
 5. Obsah a forma přijímacích zkoušek

  Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se v tomto školním roce konají podruhé na všech školách, které jsou zakončeny maturitou. Přípravu testů a organizaci bude mít na starosti Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. Jednotné testy se budou vyhodnocovat centrálně a s výjimkou sportovních gymnázií musejí tvořit nejméně 60% hodnocení uchazečů. Nebude centrálně stanovena žádná minimální hranice úspěšnosti, rozhodnutí bude ponecháno na uvážení ředitelů škol.

Je umožněno promíjet zkoušku z češtiny osobám, ketré získaly předchozi vzdělání ve škole mimo ČR - dosud toto bylo promíjeno jen osobám, které nebyly občany ČR. Při přijímacím řízení se u těchto osob ověřuje znalost češtiny pohovorem.

Informace k jednotné přijímací zkoušce 2019 na SŠ.

1. září 2016 vešla v platnost novela školského zákona, která stanovila povinnost zohlednit v rámci přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou výsledek konání tzv. jednotné přijímací zkoušky. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo stručný materiál, který obsahuje základní informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky, dále přehled důležitých termínů a odkazy na související dokumenty a další informace.

 

Pro více informací odkaz zde

Blíží se termín podávání přihlášek na SŠ pro denní formu vzdělávání.

Pro první kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky /s růžovým podtiskem/.

Přihlášky musí být potvrzené školou, ve které uchazeč plní povinnou školní docházku.

Přihlášky k potvrzení odevzdávejte od 1.2. 2019 p. uč. Denisové, která zároveň poskytne bližší informace /info též na webu v sekci Pro rodiče, informace k přijímacímu řízení/.

Poslední termín předložení přihlášky ke kontrole výchovnou poradkyní a k potvrzení přihlášky základní školou je 19.2.2019.

Pozor na údaje o datové schránce rodičů na přihlášce.

Upozorňujeme, že přihláška potvrzená školou musí být na SŠ podána rodiči žáka nejpozději do 1.3. 2019.

Přijímání žáků s odlišným mateřským jazykem na SŠ 2019 info zde