Přejít k hlavnímu obsahu

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2023/2024

Předkládaná informace poskytuje informace o přijímacím řízení ke vzdělávání konaném ve školním roce 2023/2024 pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku středních škol nebo konzervatoří. Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT v odkazu umístěném níže a dále na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Termíny pro přijímací řízení do středních škol a konzervatoří stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024 platí dle aktuálně platné legislativy níže uvedené termíny.
V současné době je diskutován záměr týkající se úpravy přijímacího řízení. Úpravy směřují jednak k možnosti elektronického podávání přihlášek, jednak k centrálnímu stanovení pořadí uchazečů, kteří jsou do střední školy přijati. Součástí navržených úprav je navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři (popř. až na pět v případě podávání přihlášek
do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou) a jejich prioritizace, resp. Stanovení pevného pořadí dle volby uchazeče. V případě, že bude legislativní záměr schválen, dojde nejen k procesní změně, ale i ke změně některých níže uvedených termínů.

Termíny pro vypsání kritérií do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou a konzervatoří, podávání přihlášek do těchto oborů, konání talentové zkoušky a zveřejňování výsledků talentové zkoušky zůstávají v platnosti v každém případě.
Termín pro přijetí legislativních úprav je plánován na 1. 1. 2024. Pro aktuální informace sledujte webové stránky MŠMT.


Dle současné úpravy platí následující:
- přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2023
- přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2024
- uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělávání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělávání bez talentové zkoušky, školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí
- termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2024, pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024
- termín pro talentové zkoušky do oborů vzdělávání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2024

- termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2024

-přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky s výjimkou oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2024, v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

- povinná jednotná zkouška se koná v oborech vzdělávání s maturitou s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v RVP kromě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, a to pro všechny formy vzdělávání
- jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup

- jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a výsledky jsou zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2024

- školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem
- vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u konzervatoří uskuteční v termínu od 5. do 15. únoru 2024, u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky od 22. do 30.
dubna 2024
- po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu
odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
rozhodnutí o přijetí

Schůzka k volbě povolání je na naší škole naplánována na 15. 11. 2023 v 17.00 hodin (včetně zájemců o víceletá gymnázia). 

Poradenství k volbě povolání poskytne kariérní poradkyně RNDr. Ilona Denisová.

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft