Filozofie a zaměření školy

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Jeremenkova 1003/66a, Praha 4 - Braník je příspěvková organizace s právní subjektivitou, zřízená Městskou částí Praha 4. Škola je umístěna ve velmi hezkém prostředí uprostřed zeleně, na rozhraní městských čtvrtí Braník a Podolí. ZŠ s rozšířenou výukou jazyků je fakultní školou PedF UK, spolupracuje s FF UK, PřF UK a SOŠ. Školu navštěvují děti od 1. do 9. ročníku,  cílová kapacita je 650 žáků. V současné době ji navštěvuje zhruba 450 žáků. Škola poskytuje základní vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ s RVJ Jeremenkova. 

Filozofie školy je založena na tom, že všichni žáci a pracovníci jsou stejně důležití. Odborné skupiny specializovaných pracovníků  jsou postaveny na týmovém duchu  zaměstnanců, na kolegiálních a korektních pracovních vztazích na bázi vzájemné úcty a důvěry. Spokojený a motivovaný zaměstnanec plodí spokojeného žáka i rodiče. Vztahy mezi pedagogy, žáky a rodiči jsou založeny na partnerském přístupu. Našim cílem je dát dětem příležitost ukázat, že něco umí, před hledáním jejich nedostatků.

V základním vzdělávání jsou vytvořeny dvě plnohodnotné alternativy, třídy s rozšířenou výukou jazyků - RVJ v 1. - 9. ročníku a třídy MONTESSORI v 1. - 6. ročníku. Angličtinu vyučujeme od 2. ročníku, druhý cizí jazyk od 6. ročníku. Zájmové vzdělávání je poskytováno ve školní družině a v kroužcích. 

Třídy RVJ -   motto: Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět.

Organizace výuky s pevným rozvrhem hodin, s kombinací frontálního a skupinového vyučování a s hodnocením dětí známkami. Zařazování inovativních metod vzdělávání.

Třídy MONTESSORI - motto: Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Kombinace skupinového a individuálního vyučování s využitím samostatného rozhodování žáků a pomůcek se zpětnou vazbou. Děti jsou hodnoceny slovně.

Cíle školy

Ve třídách RVJ rozvíjíme pedagogickou koncepci, která vychází z odkazu Jana Amose Komenského. Tradiční pojetí výuky přitom promyšleně inovujeme prvky moderní pedagogiky.

Ve třídách MONTESSORI na prvním stupni realizujeme pedagogickou koncepci otevřené výuky, která vychází z díla Marie Montessori. Na druhém stupni začínáme s projektovou výukou.

Cíle a obsah vzdělávání jsou v obou typech tříd společné. Cílem vzdělávání je spokojené, zdravě sebevědomé dítě, vybavené kompetencemi ke šťastnému a spokojenému životu. Hlavním z úkolů školy je příprava žáků pro život. Nejde jen o pouhou přípravu k dalšímu  úspěšnému studiu na středních školách, ale především o to, aby se všichni žáci dokázali orientovat v dnešním světě, uměli se zdravě a zcela samostaně prosadit tak, aby žili šťastně a naplněně. V obou typech tříd je zajištěna speciálně pedagogická a psychologická pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, mezi něž patří i žáci nadaní. Naší ambicí je umět se postarat o všechny, od nadaných po handicapované a jazykově znevýhodněné.

Ve škole je možné studovat angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu, v zájmových kroužcích v případě zájmu žáků i ruštinu, japonštinu a italštinu. S výukou cizího jazyka se začíná v 1. ročníku zařazováním každodenních jazykových chvilek a 2 hodinami po vyučování v rámci zájmové činnosti. Od 2. ročníku žáci pokračují 2 hodinami anglického jazyka zařazeného do rozvrhu. Ve 3. – 5. třídách je anglický jazyk vyučován v rozsahu 4 hodin týdně. 

Od 6. ročníku si žáci mohou vybrat ze dvou zaměření - jazyky nebo informační technologie. Jazykově zaměření žáci přibírají 2. světový jazyk. Od 7. ročníku si pak mohou vybrat z nabídky povinně volitelných předmětů 3. světový jazyk, konverzace s rodilým mluvčím nebo informační technologie. Nabízíme také přípravu na složení mezinárodních zkoušek KET a PET. Organizujeme studijní pobyty v Anglii a poznávací zájezdy do německy, francouzsky a španělsky mluvících zemí. Zařadili jsme do projektu e-Twinnig.

Cílem vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie je umožnit žákům dosáhnout vyšší úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Žáci mají možnost vykonat  mezinárodně uznávanou certifikovanou zkoušku ECDL pro ověření uživatelských počítačových znalostí a dovedností . Žáci se zaměřením na informační technologie povinně studují druhý světový jazyk až od 7. třídy.

Pravidelně vyhodnocujeme studijní výsledky našich žáků,  z nichž dva nejlepší dostávají za odměnu studijní pobyt v Anglii zdarma. Žáci školy píšou školní časopis Jeremín. Pořádáme přípravné kursy k přijímacím zkouškám, školy v přírodě, ozdravné pobyty a lyžařské výcvikové kurzy, adaptační a kohezní pobyty. O hlavních prázdninách probíhá letní tábor Jeremín.

Materiální vybavení

V roce 2009 proběhla velká rekonstrukce školy, při níž došlo k výměně oken, rozvodu nově vybudovaného topení, zateplení střechy a pláště budovy. Rekonstrukcí prošel také stravovací provoz školy. V létě roku 2016 proběhla rekonstrukce několika tříd a kabinetů ve 2. a 4.patře, nově byla zřízena recepce školy souběžně s renovací vstupních prostor, byl zaveden bezpečnostní přístup do budovy včetně instalace kamerového systému, ve školní družině přibyla jedna třída pro nové oddělení, byla zřízena sborovna pro vychovatelky. Zrenovovány byly prostory  schodiště a předsálí pro návštěvy v 1. patře. Před školu budou umístěny lavičky, na jaře 2017 proběhla ve spolupráci s odborem životního prostředí ÚMČ Praha 4 revitalizace zeleně před budovou školy, na níž se podíleli i sami žáci a ochotní rodiče.

V létě 2017 proběhly další úpravy - kompletní rekonstrukce šaten prvního stupně včetně odvodnění zdiva, kontroly a oprav okapových svodů. Zřidili jsme relaxační hudebnu, došlo k modernizace dvou družin, třídy pro prvňáčky a pro 2.stupeň Montessori, proběhla oprava podlah fyziky, byly vymalovány sokly chodeb a poté instalovány informační rozcestníky po celé budově. Byl zmodernizován výdejní a objednávkový systém v jídelně, byly pořízeny multifunkční tiskárny, karty ISIC Školák, ITIC, ALIVE pro žáky a zaměstnance. Došlo k modernizaci zaměstnanecké ubytovny.  

Zavedli jsme elektronickou žákovskou knížku.

V budově školy je 25 učeben, z toho 5 jazykových pracoven a 1 jazyková laboratoř,  jazyková studovna s malou cizojazyčnou knihovnou, kde si žáci mohou půjčovat cizojazyčné knihy, pracovat s časopisy a odbornou literaturou. Žákům a zaměstnancům školy je přístupná velká žákovská knihovna s více než dvanácti tisíci tituly. Žáci mají možnost využívat knihovnu v době výuky i mimo ni. Počítačová pracovna je využívána pro výuku informatiky, ostatních předmětů, v odpoledních hodinách i pro zájmovou činnost. Odborné pracovny mají kvalitní technické vybavení, včetně interaktivních tabulí. Ve škole je moderní posluchárna s plazmovou obrazovkou, dataprojektorem a plátnem, využívá se pro konání besed, přednášek a koncertů. V budově jsou dvě tělocvičny s posilovnou a sprchami, pro technické a keramické práce jsou k dispozici dílny, vybavené ponky, keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Školní jídelna s vývařovnou nabízí denně výběr ze dvou teplých jídel, tří nápojů, ovoce  či dezert. V areálu školy je k dispozici přetlaková hala, hřiště na házenou a malou kopanou, skokanský sektor, běžecká dráha a volejbalové hřiště, vždy s umělým povrchem. Škola má velkou zahradu s krásnou zelení, která je využívána o velké přestávce a v odpoledních hodinách.

Školní družinu mohou navštěvovat žáci prvních až pátých tříd, k dispozici mají  vlastní družinové třídy. Ranní ŠD funguje od 6.30odpolední do 17.00. Školní klub je využíván v době čekání na odpolední vyučování nebo zájmovou činnost. 

Pořádáme školní akademie, besídky a koncerty pro děti i rodiče. Vydávání školního časopisu Jeremín zajišťuje maximální informovanost všech rodičů o dění ve škole. V září 2017 jsme připravili rodičům a žákům tištěné JEREMINKOVINY  s harmonogramem pro celý školní rok. 

Rodičovská veřejnost je organizována v Klubu přátel základní školy - KPZŠ, který je významným partnerem školy ve finančních a organizačních otázkách.