Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019  - 4. 4. a 5.4. 2018    

Termín:

Dne:  4. dubna 2018

           5. dubna 2018

Čas:  13.00 – 18.00 hodin 

Zákonní zástupci se mohou objednat na určitý čas, aby se vyhnuli dlouhému čekání, zejména v prvním dnu zápisu, na marta.lirsova@zsjeremenkova.cz

 

VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2018:

- Dítě narozené od 1. září 2011 do 31. 8. 2012.

- Pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku.

 

VĚK dítěte – 5 let k 31. 8. 2018:

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato za podmínky, že zákonný zástupce dítěte doloží v den zápisu příslušná vyjádření PPP, SPC, lékaře:

- Dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2018 – zákonný zástupce doloží vyjádření Školského poradenského zařízení, tj. PPP nebo SPC.

- Dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2019 – zákonný zástupce doloží vyjádření PPP nebo SPC + odborného lékaře.

Vzhledem k dubnovému termínu zápisu doporučujeme objednání do PPP nebo SPC co nejdříve, tj. nejlépe v prosinci 2017.

/files/dokumenty/Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - zápis do 1.ročníku - před dovršením 6. roku dítěte.docx

ORGANIZACE ZÁPISU

- K zápisu přicházejí zákonní zástupci ve dvou určených dnech v době od 13. 00 do 18. 00 hodin.

- Předloží rodný list dítěte (u cizinců pas), doklad o bydlišti dítěte (výpis z evidence obyvatel) a svůj OP.

- Dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně.

- Zápis je rozdělen na formální část (20 minut) a motivační část (max. 60 minut).

- Při formální části zápisu se vyplní potřebné tiskopisy.

-  Zápisu je přítomno vedení školy a školní psycholožka, jež mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci.

- Motivační část zápisu vedou pedagogové 1. stupně zábavnou formou, děti na čtyřech stanovištích plní zajímavé úkoly v duchu Školy Nanečisto.

 

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU

- Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - zápis do 1. ročníku, vyplní Zápisní list dítěte

- Obdrží registrační číslo dítěte.

- Předloží svůj průkaz totožnosti.

- Předloží rodný list dítěte a doklad z evidence obyvatel o trvalém bydlišti dítěte.

- Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky - týká se pouze dětí s odkladem na jiné ZŠ

- Předloží doporučení PPP, SPC či lékaře - u odkladu či u předčasného nástupu do školy

- Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

- Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní písemný souhlas).

- Obdrží Desatero rodičům.

 

MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU

Pokud je zapisované dítě přítomno zápisu, může se zúčastnit motivační čáti zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní u formální části zápisu písemný souhlas).

Motivační část se nese hravou formou při plnění tématických aktivitv duchu Školy Nanečisto – cílem je motivování dítěte pro školní docházku.

Škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí a nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje v souladu s RVP PV.

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ

•Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců
s místem pobytu, v příslušném školském obvodu* základní školy.

•Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 4, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).

•Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců
s místem pobytu, v městské části Praha 4.

•Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců
s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1.- 8. ročníku).

•Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců
s místem pobytu, v jiné městské části.

•Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců
s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

* Školský obvod je stanovený obecně závaznou vyhláškou 1/2018 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech s účinností od 1. 4. 2018.

Spádová oblast ZŠ s RVJ Jeremenkova

 • Bohuslava Martinů                            Pod Srázem
 • Dvorecké náměstí                              Příkrá
 • Gončarenkova                                    Dvorecká
 • Hudečkova                                          Roškotova
 • Jasná I, II                                              Saveljevova
 • Jeremenkova bez č. 107 – 153         Sitteho
 • K Vysoké cestě                                   Srázná
 • Ke Klínku                                             Stará cesta
 • Kovriginova                                         Terasovitá
 • Kubištova                                            U Dobešky
 • Na Dobešce                                        U Družstva Práce
 • Na Rozhledu                                       U Dubu
 • Na Zvoničce                                        U Háje
 • Na Zemance                                       V Křovinách
 • Nad Lomem                                        V Podhájí
 • Panuškova                                          Za Skalkou
 • Perlitova                                              Zapadlá

třídy s rozšířenou výukou jazyků:
území městské části Praha 4

Počet otevíraných tříd a možný počet přijímaných dětí

Pro školní rok 2018/2019 bude přijat počet dětí na základě volných míst do plné kapacity školy, které splní kritéria přijetí.  Škola otevře dvě první třídy s rozšířenou výukou jazyků s max. kapacitou 30 žáků.

V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem v předem určený den. Losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování z registračních čísel dětí, která jim byla přidělena při zápisu, provede ředitelka školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy.

O průběhu losování bude pořízen protokol.

Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne na webových stránkách školy a úřední desce školy.

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni:

- Jak mohou pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky -  škola jim doporučí Desatero pro rodiče.

- O školních vzdělávacích programech.

- O výuce Anglického jazyka od 2. ročníku, který je  součástí ŠVP.

- O výuce druhého světového jazyka (NJ, ŠJ ,FJ, RJ, ItJ ) již od šestého ročníku v jazykově rozšířených třídách.

- O možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení odkladu školní docházky možnost vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte).

- O individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

- U budoucích žáků se SVP, nadaných, mimořádně nadaných žáků o systému společného vzdělávání.

- O školním řádu.

- O možnosti nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí.

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky:

- pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,

- písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky,

- žádost odevzdá v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).

Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně předloží žádost o odklad povinné školní docházky:

- pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,

- písemně – vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky,

- v době zápisu - v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).

Začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzhledem k dubnovému termínu zápisu doporučujeme objednání do PPP nebo SPC co nejdříve, tj. nejpozději v prosinci 2017.

Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2018 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.

 Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

 

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K  POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.

Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte, je uložen u vedení školy.

Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli dané spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

V případě přijetí písemně potvrďte nástup Vašeho dítěte do ZŠ s RVJ, Praha  4, Jeremenkova 1003 do 31.5.2018.

 

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ K  POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou nebo datovou schránkou.

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola s RVJ, Praha 4, Jeremenkova 1003, a rozhoduje o něm MHMP.

Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Co našim žákům nabízíme

 Dáváme dětem příležitost ukázat, že něco umí, před hledáním jejich nedostatků.

Pomáháme jim, aby to dokázali sami.

Umožňujeme žákům výuku mnoha jazyků, které jim nabízejí jiný svět, nikoliv jen cizí slova.

Nabízíme program RVJ, tj. program s rozšířenou výuku jazyků  v 1.- 9.ročníku  

Jako samostatný předmět vyučujeme anglický jazyk od druhé třídy, v první třídě formou zařazování každodenních jazykových chvilek, které se prolínají všemi předměty, a v odpoledním kroužku.

Ve 3. – 5. třídách je anglický jazyk vyučován v rozsahu 4 hodin týdně. 

Druhý cizí jazyk vyučujeme již od 6. ročníku.

Od 6. ročníku si žáci mohou vybrat ze dvou zaměření - jazyky nebo informační technologie. Jazykově zaměření žáci přibírají 2. světový jazyk. Od 7. ročníku si pak mohou vybrat z nabídky povinně volitelných předmětů 3. světový jazyk, konverzace s rodilým mluvčím nebo informační technologie. Nabízíme také přípravu na složení mezinárodních zkoušek KET a PET. Organizujeme studijní pobyty v Anglii a poznávací zájezdy do německy, francouzsky a španělsky mluvících zemí. Zařadili jsme se do projektu e-Twinnig.

Pro výuku španělského a anglického jazyka máme rodilou mluvčí, pro zájmový kroužek německého jazyka rodilého mluvčího.

- Na prvním stupni tvořivé a činnostní učení s využitím názorných Montessori pomůcek.

- Na druhém stupni výuku obohacenou o kooperativní a projektové vyučování.

- Prostředí pro polytechnickou výuku ve vlastních dílnách i v rámci projektu Akademie řemesel ve spolupráci se SOŠ.

- Zapojení do projektů v rámci OP VVV a OP PPR, E - TWINNING, výměnné jazykové pobyty.

 

Co u nás můžete najít

 • kvalifkovaný tým erudovaných pedagogů a vychovatelů včetně několika speciálních pedagogů

 • inkluzivní prostředí, dva tyflopedy, logopedickou asistentku
 • školu otevřenou pokroku - růst a mít z toho radost chtějí u nás všichni

 • přátelské a tvořivé prostředí
 • patnerský přístup k žákům a rodičům, vstřícnou a otevřenou komunikaci  

 • školní poradenské pracoviště - školního psychologa, speciální pedagogy, výchovnou a kariérní poradkyni, preventistku SPJ, schránku důvěry 

 • příjemné prostředí v učebnách, velmi dobrou vybavenost školy - kmenové i odborné učebny, dílny, novou keramickou pec

 • školní klub vybavený pro zájmovou a relaxační činnost
 • počítačovou učebnu, třídy s interaktivními tabulemi, 5 jazykových učeben

 • moderní posluchárnu s projektorem a velkoformátovým plátnem

 • dvě žákovské knihovny, z toho jedna cizojazyčná

 • rozlehlou zahradu plnou zeleně a stromů - prostor pro venkovní výuku, pěstitelské práce i relaxaci

 • velký sportovní areál s běžeckou dráhou, doskočištěm, velkým a malým hřištěm s umělým povrchem

 • dvě tělocvičny, posilovnu

 • zájmové kroužky a kluby pořádané školou i agenturami

  • školní vývařovnu s jídelnou - dvě zdravá jídla denně

  • školní bufet se zaměřením na zdravé stravování

  • hravou Školu Nanečisto kurz pro předškoláky

  • osvětové programy  a kavárny TRIMIN pro rodiče žáků  - tripartitní setkávání

  • kroužky, kluby, ekoprogramy s Koniklecem, projekty z grantů a EU - OP VVV, OP IROP

 • školní družinu pro žáky 1. až 5. tříd s družinovými hernami od 6.30 do 17.00

 • dětské hřiště s herními prvky, místo pro táborák

  • v ŠD jazykové dny, zájmové, sportovní a výukové kroužky, výlety a vycházky, tematické akce, tvořivé dílny s rodiči

....................................................................................................................