Přejít k hlavnímu obsahu

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025
21. 3. 2024

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

zápis do ZŠ Jeremenkova bude probíhat ve dnech 10. a 11. 4. 2024 a to v časech 14.00 - 18.00 hod.

Pro letošní školní rok využijeme k zápisu systém zapisyonline.

Elektronická registrace k zápisu bude zprovozněna v termínu 1. 4. 2024 - 9. 4. 2024.

 

Základní informace k zápisu

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 a dětí, které měly pro letošní školní rok odklad povinné školní docházky.

Organizátorka zápisu: Mgr. Marta Liršová - marta.lirsova@zsjeremenkova.cz

Následný postup

 • vyplňte otevřenou elektronickou přihlášku v portálu (v případě, že nemáte možnost elektronické registrace, vyplníte žádost přímo u zápisu ve škole). Neregistrovaní uchazeči budou po příchodu do školy zařazeni do aktuálního pořadí
   
 • vyberte termín a čas
   
 • po dokončení registrace obdržíte e-mail s přiděleným registračním číslem dítěte a s vygenerovaným souborem Žádost o zápis ve formátu PDF
   
 • žádost otevřete a doplňte chybějící údaje
   
 • vyplněnou žádost si vytiskněte a podepište (pokud nemáte možnost tisku vygenerované žádosti, bude Vám na požádání vytištěna ve škole)
   
 • ve zvoleném termínu se dostavíte do školy společně s dítětem
   
 • s sebou: doklad totožnosti, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí
   
 • je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení pobytu
   
 • součástí zápisu bude také motivační část, kterou mohou děti dobrovolně absolvovat, během ní se hravou formou poznají s jednotlvými vyučujícími z 1. stupně (délka trvání motivační části cca 45 minut).

 

Školský obvod 

Školský obvod stanovený pro ZŠ Jeremenkova můžete zjistit dle místa bydliště na základě odkazu spadovostpraha.cz. Na základě vyplnění adresy se vám zobrazí vaše spádová škola

 

Kritéria přijetí

6 b.: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu ZŠ Jeremenkova.

5 b.: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území MČ P4, které má sourozence na ZŠ Jeremenkova.

4 b.: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území MČ P4. 

3 b.: Dítě s místem trvalého pobytu v hl. m. Praha, v případě cizinců s místem pobytu, jehož sourozenec je žákem ZŠ Jeremenkova.

2 b.: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v hl. m. Praha. 

1 b.: Ostatní.

V případě vyššího počtu uchazečů, kteří splňují zákonné kritérium místa trvalého pobytu v příslušném školském obvodu nelze využít přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu v daném školském obvodu, jehož sourozenec se v dané škole již vzdělává či např. docházka do přípravné třídy zřízené při základní škole, docházka do MŠ zřízené příslušnou MČ. V daném případě musí být splněna rovnost této skupiny uchazečů.

Počet přijatých dětí a otevřených tříd

Pro školní rok 2024/2025 bude škola přijímat celkem 60 žáků do 2 prvních tříd.

Pokud počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných, bude pořadí stanoveno losem

Losování provede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují o průběhu losování bude pořízen protokol zveřejnění přijatých žáků pod přidělenými registračními čísly proběhne na webových stránkách školy nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí může zákonný zástupce v předem určený den.

 

Rozhodnutí o přijetí 

Seznam registračních čísel přijatých žáků – vyvěšen na webových stránkách školy a na úřední desce rozhodnutí – vydává ředitel školy do 30 dnů od zahájení správního řízení.

1 originál rozhodnutí – uložen na vedení školy.

Pokud zákonný zástupce požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

Pokud je přijatý žák z jiné spádové oblasti, oznámí to ředitel školy spádové škole do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Rozhodnutí o nepřijetí 

Vydá ředitel školy do 30 dnů od zahájení správního řízení .

Základní škola pošle zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou.

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení Rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003 a rozhoduje o něm MHMP.

Odklad povinné školní docházky 

Žádá zákonný zástupce dítěte.

Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, elektronicky vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky.

Začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení:

školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 5. příslušného školního roku, poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. 4. 2024 oba posudky, poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2023

Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. 

Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. 

 

Děkuji a těšíme se na budoucí prvňáčky.

 

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

 

 


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft