OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - AKTUALIZACE 26. 3. 2020
8.4.2020

Vážení rodiče,

aktuálně předkládáme přehled informací k zápisům do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

níže přehledně v textu, včetně odkazů na rezervační systém:

Zápis 2020/2021 – stručný přehled

Jak podat žádost

Doporučujeme :

 (1.4. – 30.4. 2020)

 1. Datovou schránkou (datová schránka školy  ID: qmj65xw ), zákonný zástupce obdrží registrační číslo datovou schránku
 2. Emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nikoli obyčejně bez podpisu) na jan.vondrous@zsjeremenkova.cz, skola@zsjeremenkova.cz , zákonný zástupce obdrží registrační číslo poštou
 3. Poštou na ZŠ s RVJ, Praha, Jeremenkova 1003/66a, Praha 4 – Braník 147 00, zákonný zástupce obdrží registrační číslo poštou
 4. Vhozením zalepené obálky do schránky školy na sloupku u recepce, zákonný zástupce obdrží registrační číslo poštou

 

Nebo:

Osobně  po předchozí rezervaci termínu na https://zsjeremenkova.reservando.cz

(ve dnech 1,2,6,8,13,15,20,22,27 a 29.4 od 9:00 do 12:00) - registrační číslo obdrží zákonný zástupce na místě.

Potřebné dokumenty

 1. Zápis dítěte - Zápisní list do 1. ročníku + Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + kopie rodného listu
 2. Dítě přicházející po odkladu v minulém školním roce (děti ze spádové oblasti) - Zápisní list do 1. ročníku + Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + kopie rodného listu
 3. Dítě přicházející po odkladu v minulém školním roce (děti mimo spádovou oblast) - Zápisní list do 1. ročníku + Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + doložit, že došlo k odkladu v minulém roce na dané škole (rozhodnutí o odkladu) + kopie rodného listu
 4. Odklad dítěte (děti ze spádové oblasti) - Žádost o odklad povinné školní docházky + 2 doporučující posouzení - školské poradenské zařízení (PPP, nebo SPC) + kopie rodného listu
 5. Odklad dítěte (děti mimo spádovou oblast) -  Zápisní list do 1. ročníku + Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + Žádost o odklad povinné školní docházky + 2 doporučující posouzení - školské poradenské zařízení (PPP, nebo SPC) + kopie rodného listu
 6. Nastoupení dítěte před dovršením 6 let věku - Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření: dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2020: zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + kopie rodného listu, dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021: zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte + kopie rodného listu

 

 

Důležitá data:

Zápis probíhá od 1. 4. 2020 - 30. 4. 2020

Bližší informace o případném losování budou zveřejněny: 3. 5. 2020

Případné losování proběhne: 4. 5. 2020

Vyjádření k podkladům a nahlížení do spisu bude možné: 5. 5. 2020 mezi 9.00 - 12.00 hod.

Zveřejnění pod registračními čísly nejpozději do 6. 5. 2020 na úřední desce školy (hlavní vchod) a na webových stránkách školy

 

 • Dokumenty ke stažení zde ve formátu DOC i PDF:

/files/Dokumenty - zápis/žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - zápis do 1. ročníku.pdf

/files/Dokumenty - zápis/žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - zápis do 1.ročníku 2020-2021-.docx

/files/Dokumenty/Zápis/Zápisní list do 1.ročníku 2020-2021.pdf

/files/Dokumenty/Zápis/Zápisní list do 1. ročníku 2020-2021.docx

/files/Dokumenty - zápis/Žádost o odklad povinné školní docházky 2020-2021.pdf

/files/Dokumenty - zápis/žádost o odklad povinné školní docházky 2020-2021.docx

/files/Dokumenty - zápis/Nastoupení školní docházky před dovršením 6 let věku dítěte 2020-2021.pdf

/files/Dokumenty - zápis/žádost o nastoupení školní docházky před dovršením 6 let věku dítěte 2020-2021.docx

 

V případě dalších informací, mě neváhejte kontaktovat na emailu: jan.vondrous@zsjeremenkova.cz

Děkuji všem za pochopení a přeji pevné zdraví!

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

 

 

Vážení rodiče,

 

vzhledem k aktuální situaci v České republice vzhledem ke koronaviru, přicházíme s informací ohledně úpravy formy zápisu pro školní rok 2020/2021.

Celý materiál k nahlédnutí zde

 

ZŠ s RVJ, Praha 4, Jeremenkova 1003 se bude držet informací vydaných MŠMT tj:

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

!!! možnost zasílání dokumentů je tedy po celý měsíc duben v elektronické podobě, jak je zmíněno v bodě podání žádosti níže, o možnosti osobních podání vás budeme informovat !!!

 

Naše škola bude postupovat dle instrukcí MŠMT následujícím způsobem:

 • Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část bude zrušena, v případě nutnosti doporučujeme případně s asistencí rodičů využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.
 • Škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií (na tomto odkazu lze nalézt veškeré informace - kritéria, spádové oblasti). Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

!!! varianta 4. - osobní předání budeme řešit pomocí rezervačního systému, kde navrhneme data a časy, kdy bude moct dodat zákonných zástupce osobně dokumenty - prosím vyčkejte na zveřejnění na webových stránkách školy !!!

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE ŠKOLY

 1. ADRESA: ZŠ s RVJ, Praha, Jeremenkova 1003, Jeremenkova 1003/66a, Praha 4 - Braník 147 00
 2. EMAIL: jan.vondrous@zsjeremenkova.cz, skola@zsjeremenkova.cz
 3. ID DATOVÉ SCHRÁNKY: qmj65xw
 4. SCHRÁNKA ŠKOLY (BUDOVA ŠKOLY - RECEPCE): škola má rovněž svou schránku, která je na sloupku u vchodu do recepce školy, nebo je možné předat zalepenou obálku panu recepčnímu

 

 • Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
 • Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
 1. jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 2. datum narození,
 3. místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 4. označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 5. podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
 • S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
 1. jméno a příjmení tohoto zástupce,
 2. místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 3. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 • Doložení rodných listů: platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 • Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 

 • Které dokumenty potřebuji k jakému úkonu:
 1. Zápis dítěte - Zápisní list do 1. ročníku + Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + kopie rodného listu
 2. Dítě přicházející po odkladu v minulém školním roce (děti ze spádové oblasti) - Zápisní list do 1. ročníku + Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + kopie rodného listu
 3. Dítě přicházejíci po odkladu v minulém školním roce (děti mimo spádovou oblast) - Zápisní list do 1. ročníku + Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + doložit, že došlo k odkladu v minulém roce na dané škole + kopie rodného listu
 4. Odklad dítěte (děti ze spádové oblasti) - Žádost o odklad povinné školní docházky + 2 doporučující posouzení - školské poradenské zařízení (PPP, nebo SPC) + kopie rodného listu
 5. Odklad dítěte (děti mimo spádovou oblast) -  Zápisní list do 1. ročníku + Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + Žádost o odklad povinné školní docházky + 2 doporučující posouzení - školské poradenské zařízení (PPP, nebo SPC) + kopie rodného listu
 6. Nastoupení dítěte před dovršením 6 let věku - Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2020: zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + kopie rodného listu 

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021: zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte + kopie rodného listu

 

 • Dokumenty ke stažení zde ve formátu DOC i PDF:

/files/Dokumenty/Zápis/Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - zápis do 1.ročníku 2020-2021.pdf

/files/Dokumenty/Zápis/Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - zápis do 1.ročníku 2020-2021.docx

/files/Dokumenty/Zápis/Zápisní list do 1.ročníku 2020-2021.pdf

/files/Dokumenty/Zápis/Zápisní list do 1. ročníku 2020-2021.docx

/files/Dokumenty/Zápis/Žádost o odklad povinné školní docházky 2020-2021.pdf

/files/Dokumenty/Zápis/Žádost o odklad povinné školní docházky 2020-2021.docx

/files/Dokumenty/Zápis/Žádost o nastoupení školní docházky před dovršením 6 let věku dítěte 2020-2021.pdf

/files/Dokumenty/Zápis/Žádost o nastoupení školní docházky před dovršením 6 let věku dítěte 2020-2021.docx

 

V případě dalších informací, mě neváhejte kontaktovat na emailu: jan.vondrous@zsjeremenkova.cz

Děkuji všem za pochopení a přeji pevné zdraví!

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

 

 

Vážení rodiče,

s blížícím se datem zápisu dětí do budoucích prvních tříd pro školní rok 2020/2021 se vám na našich webových stránkách připomínáme s formálními náležitostmi zápisu do 1. tříd. Letošní zápis proběhne ve dnech 1. a 2. dubna 2020 v čase od 14.00 - 18.00 hod.

 

Více informací naleznete v záložce zde

V případě nejastností, nebo doplňujících informací mě můžete kontaktovat na: jan.vondrous@zsjeremenkova.cz, 244 001 200

 

Těšíme se na hojnou účast a na nové prvňáčky.

Za ZŠ s RVJ, Praha 4, Jeremenkova 1003

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož