Přejít k hlavnímu obsahu

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče,

zde najdete informace k novému zákonu o přijímacím řízením na SŠ ve školním roce 2019/2020.

ZÁKON O ZVLÁŠTNÍCH PRAVIDLECH PRO PŘIJÍMÁNÍ K NĚKTERÝM DRUHŮM VZDĚLÁVÁNÍ A K JEJICH UKONČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 

Cesta k přijetí na střední školu, krok za krokem

 1. Rozvážit, co mi jde a co ne, jaké mám možnosti.

  • Jaké mám studijní výsledky? Chtěl (a) bych na obor s maturitou?
  • Baví mě spíše praktické věci? Rád (a) vyrábím a tvořím?
  • Mám nějaké zdravotní omezení?

  Všechny tyto otázky bychom si měli položit a začít se seznamovat s nabídkou oborů, které střední školy mají.

  Pokud si nejsme jisti, napoví nám testy profesní orientace v pedagogicko-psychologické poradně ve Francouzské 56, Praha 10.

  Proběhnou prostřednictvím dvou setkání:

  1. Skupinové vyšetření / bez přítomnosti rodičů / v daný den od 8.30 do 12.30 v budově poradny. Je třeba, aby rodiče zajistili příchod dítěte do PPP a návrat domů z poradny/  tzn. doprovod rodičů či písemný souhlas rodičů s odchodem dítěte domů samotného /. S sebou psací pomůcky, svačinu. Není možné během vyšetření v PPP odcházet si něco koupit.
  2. Individuální vyšetření – rodič a dítě. Tento termín bude sdělen dítěti při skupinovém vyšetření.

  Mluvte o tom, co jste si zvolili, se svými rodiči, kamarády nebo se zeptejte učitelů, výchovného poradce, případně poradenské psycholožky. Všichni vám rádi pomohou a poskytnou třeba jiný úhel pohledu na věc

 2. Pokud už vím, co by mě bavilo a jaké mám možnosti, můžu začít vybírat konkrétní obory:

  • Seznamy studijních oborů a škol najdeme v aktuálním atlasu školství www.atlasskolstvi.cz
  • V říjnu-listopadu vyjdou tištěné knižní brožury Informace o gymnáziích a Informace o středních školách, platné pro školní rok 2019/20
  • Půjdeme se podívat na Scholu Pragensis – veletrh středních škol, který se koná 28. - 29. 11. 2019 v Kongresovém centru Praha.
  • Můžeme se podívat na internet, hlavně na www.infoabsolvent.cz
  • Popis jednotlivých povolání najdeme na stránkách Národní soustavy povolání www.nsp.cz
 3. Pokud jsme si našli obor, který by nás bavil a je pro nás vhodný i s ohledem na naše zdravotní možnosti, měli bychom se vydat na den otevřených dveří.

  • Kde najdeme data dní otevřených dveří?
  • V atlasu školství je u každé školy uvedeno datum dne otevřených dveří, případně jej můžeme najít na konkrétních stránkách školy.
  • Důležité je také zjistit nějaké reference o škole, tedy jak je s ní kdo spokojený a jaké je budoucí uplatnění.
 4. Důležitá data a administrativa

  • Přihlášku ke vzdělávání na SŠ podává uchazeč řediteli SŠ. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.
  • Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělávání, kam podává druhou přihlášku.
  • Školy se na obou přihláškách píší ve stejném pořadí.
  • Přihlášky musí být potvrzené školou, ve které uchazeč plní povinnou školní docházku.
  • Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou se podávají do 30. 11. 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení.
  • Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky se podávají pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2020.
  • Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory SŠ se uskuteční 12. 4. 2020 do 28. 4. 2019.
  • Talentové zkoušky se mohou konat od 2. do 15. 1. 2020. 
  • Talentové zkoušky do oboru konzervatoř se konají od 15. 1. 2020 do 31. 1. 2020
  • Talentové zkoušky do oboru vzdělývání Gymnázium se sportovní přípravou se konají ve dnech od 2. 1. 2020 do 15. 2. 2020.
  •  
 5. Obsah a forma přijímacích zkoušek

  Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se v tomto školním roce konají na všech školách, které jsou zakončeny maturitou. Přípravu testů a organizaci bude mít na starosti Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. Jednotné testy se budou vyhodnocovat centrálně a s výjimkou sportovních gymnázií musejí tvořit nejméně 60% hodnocení uchazečů, v případě Gymnázia se sportovní přípravou minimálně 40%. Nebude centrálně stanovena žádná minimální hranice úspěšnosti, rozhodnutí bude ponecháno na uvážení ředitelů škol. Výsledky budou zaslány středním školám nejpozději do 28. 4. 2020.

Je umožněno promíjet zkoušku z češtiny osobám, ketré získaly předchozi vzdělání ve škole mimo ČR - dosud toto bylo promíjeno jen osobám, které nebyly občany ČR. Při přijímacím řízení se u těchto osob ověřuje znalost češtiny pohovorem.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímací zkoušky stanovena RVP talentová zkouška, uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2020; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2020, resp. koná-li se školní přijímací zkouška do dvou pracovních dnů po konání této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia).

 

Pro více informací odkaz zde

 

Přihlášky k potvrzení odevzdávejte od 14.2. 2020 p. uč. Denisové, která zároveň poskytne bližší informace /info též na webu v sekci Pro rodiče, informace k přijímacímu řízení/.

Upozorňujeme, že přihláška potvrzená školou musí být na SŠ podána rodiči žáka nejpozději do 1.3. 2020.

Přijímání žáků s odlišným mateřským jazykem na SŠ info zde

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2021 Created by SnowSoft