Přejít k hlavnímu obsahu

Jak tento rok proběhnou přijímací zkoušky na střední školy?

Vážení rodiče,

kariérová poradkyně RNDr. Ilona Denisová vám sestavila souspis nejdůležitějších bodů z tiskové zprávy MŠMT k přijímacím zkouškám pro rok 2021.

Tisková zpráva k nahlédnutí zde

 

Schola Pragensis -  on-line

Situace kolem Covid 19 neumožňuje uskutečnit 25. ročník tradičního veletrhu vzdělávání a pražských středních škol Schola Pragensis prezenční formou. Schola Pragensis bude realizována on-line, která umožní uchazečům o studium a jejich rodičům získat potřebné informace.

Schola Pragensis on-line bude zahájena ve čtvrtek 26. listopadu 2020 v 10. 00 hodin živým přenosem ze studia z reprezentačních prostor primátora Hlavního města Prahy, živý přenos bude pokračovat až do soboty 28. listopadu 2020. Ale ani poté Schola Pragensis on-line neskončí, nýbrž bude pokračovat až do konce února 2021, kdy budou průběžně poskytovány důležité informace, fungovat on-line poradny, organizovány besedy apod.

Aktuální informace naleznete zde

 

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021

Předkládaná informace má poskytnout aktuální informace o přijímacím řízení ke vzdělávání konaném ve školním roce 2020/2021 pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku středních škol nebo konzervatoří ve školním roce 2021/2022 v návaznosti na změny v přijímacím řízení přijaté v předcházejícím období. Nejde o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale o pomůcku, která má především uchazečům, jejich zákonným zástupcům a pracovníkům škol usnadnit orientaci v organizaci přijímacího řízení. Červeně jsou doplněna specifika související s epidemií koronaviru SARS CoV-2.

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení: 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“): www.msmt.cz/dokumenty-3/skolskyzakon

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“): http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-vyhlasky-c-353-2016-sbprijimaci-rizeni-od-skolniho?highlightWords=353%2F2016

Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2: https://www.msmt.cz/file/52813/ 

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 211/2010 Sb.“): www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici na www.mvcr.cz (dále jen „správní řád“).

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Podrobnější informace o přijímacím řízení:

Informace jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány na webové stránce MŠMT: www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore,

dále na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: www.cermat.cz.

Informace týkající se zejm. konkrétní organizace přijímacího řízení ve škole a případné školní přijímací zkoušky jsou umístěny na webových stránkách jednotlivých škol.

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, musí ředitel školy v kritériích stanovit, jakým způsobem bude s hodnocením naloženo. V letošním školním roce MŠMT doporučuje hodnocení ze stanovených kritérií zcela vyloučit, v následujících letech je možné např. duplicitně započítat jiné pololetí. 

 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2021 Created by SnowSoft